วันที่ 28-29 สิงหาคม 2564

เชิญเข้าร่วมอบรม Image Processing using Python

โดย ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBQ2IoTItETWNqGrOA3ruwJAU68TqnAKbz19DJb9kO4XAlrg/viewform

******************************************
ลิงก์เข้าร่วมอบรมผ่านโปรแกรม MS-Teams
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aowHV64dLq9orWGjacTFobHhkytN-1-or7ELVP3bvhII1%40thread.tacv2/General?groupId=60256608-6342-4427-8dbf-b383f2bcb177&tenantId=bf1eb3f8-19d2-409d-b0c5-4e80c943fd52