โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หัวข้อ “การใช้งานฐานข้อมูล NoSQL ด้วย Firebase Cloud Firestore”

 

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564

เวลา 09.00 – 17.00 น.

(แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS-Teams)

 

วิทยากรโดย คุณศิวเวศวร์ วงษ์เจริญ

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2zX07S5QTekHGryEMPpIj39JDNBy_b2psM7SUY2mWZQ-TgA/viewform