ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับรางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ระดับประเทศ/ระดับนานาชาติ
นางสาวณัฐญากร มีอัฐมั่น
นางสาวนภัสกร เจริญศิลป์
นางสาวปัณฑิตา บุราณคำ
นางสาวรติพร คลังบุตร
นายวรมินทร์ พรมศักดิ์
นางสาวกาญจนา รอดศรี
นายชุติพนธ์ สายสนองยศ
นางสาวพรรณนิศา เหล็กเพ็ชร
นางสาวนุชนาฏ ม้าอุตส่าห์
นางสาวบัณฑิตา หาญรักษ์
นางสาวพัชรินทร์ พุ่มด้วง
นางสาววรินธร กรสังข์
นางสาวเสาวณิชย์ บุตรบุญ
นายกนต์ธร จันทร์ทอง
นายณัฐวุฒิ สุธรรมมา
นายธนทัต ชูบัว
นายธรรมนูญ กองกูล
นายนนทวัฒน์ นกเพ็ชร
นายวุฒิชัย ทรัพย์ประเสริฐ
นายสิวะ แก้วดี
นายอธิวัฒน์ ศรีวัง

รางวัลสวัสดิการนักกีฬา
นายธนพล พิมมะโคตร

รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมวิชาการและทักษะชีวิต
นางสาว สุดาภา วะลาภู
นางสาววณัชยา อุทธโยธา
นายชินกฤต แถมพยัคฆ์