ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ได้รับ การเชิดชูเกียรติ ที่ปรึกษาผลงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563