ขอแสดงความยินดีกับนิสิต
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ได้รับเกียรติบัตร ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการตลาด
ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลภาคเหนือ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน Smart Farm
ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ