ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ “ทีมรถกับข้าว 4.0: แพลตฟอร์มระบบโลจิสติกส์วัตถุดิบอาหารสู่ครัวเรือน”

 
ที่ได้รับการอนุมัติการสนับสนุนทุนโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) : Ideation Incentive Program (IDEA) จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท
 
ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวพิชยา วงศ์ยา
นายนราชัย มูคำ
นายธนกฤต ไกรสิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษา :
ผศ.ดร.วินัย วงษ์ไทย

By admin