โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ “การใช้สถิติในงานวิจัย”

 

แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aPw3oWvxb8iKBgqE9Ezj5n68GBsfW2xWRXbGTBmGBDv01%40thread.tacv2/General?groupId=79b0d940-0069-407a-be0d-03adb568e32a&tenantId=bf1eb3f8-19d2-409d-b0c5-4e80c943fd52

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

เวลา 10.00 – 12.00 น. อบรมการใช้สถิติในงานวิจัย

 

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 (ขอเปลี่ยนแปลงจากเดิม วันที่ 5 ต.ค. 64)

เวลา 10.00 – 12.00 น. อบรมการใช้สถิติในงานวิจัย

 

วิทยากรโดย : ดร.จิรโรจน์ ตอสะสุกุล