ขอเชิญนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขา Comsci และผู้สนใจ
เข้าร่วม โครงการอบรมเสริมความรู้
หัวข้อ “นวัตกรรมทางด้าน AI และ IoT กับงานทางด้านอุตสาหกรรม”
วิทยากรโดย : คุณเกษม อุ่นศรี

 

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 (รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS-Teams)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aENZ-MKFPOfmt9q4LcENDCUlKRbPpmQDBumYFb-3BupI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=eca26376-0ef7-43ab-954b-84f6246f2d3d&tenantId=bf1eb3f8-19d2-409d-b0c5-4e80c943fd52

     เวลา 09.00 – 09.30 น. ฟังการบรรยาย จากวิทยากร (ผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้ารับฟังได้)
     เวลา 09.30 – 11.00 น. การประเมินผลงานนวัตกรรมของนิสิต ป.ตรี สาขา CS ชั้นปีที่ 3

 

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของรายวิชา
Special topics in Computer Science
[นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขา Comsci]