โครงการแนะแนวด้านวิชาชีพแก่นิสิต
สำหรับนิสิตปริญญาตรี สาขา Comsci และ IT ชั้นปีที่ 3 – 4 และผู้สนใจ

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM)
https://nu-ac-th.zoom.us/j/94825761150?pwd=L3J4TEpPbHJrckF1NkErbnRxck8zdz09

Meeting ID: 948 2576 1150
Passcode: 834545

เวลา 13.00 – 13.05 น. หัวหน้าภาควิชาฯ กล่าวเปิดโครงการ

การรับฟังสาระประสบการณ์วิชาชีพจากวิทยากรรับเชิญหลากหลายอาชีพ
เวลา 13.05 – 13.45 น. เด็กดีดอทคอม
เวลา 13.45 – 13.55 น. นายสมเจตน์ ภูมี (CS’49) บริษัท DBS bank
เวลา 13.55 – 14.05 น. นายธนทัต ชูบัว (CS’60) บริษัท พรอมท์นาว จำกัด
เวลา 14.05 – 14.15 น. ส.ต.อ.ชัยยศ สายฟ้าแลบ (CS’50) ข้าราชการตำรวจ
เวลา 14.15 – 14.25 น. อ.พิภพ มณีจำนงค์ (CS’42) ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน
เวลา 14.25 – 14.35 น. นายกิตติภูมิ พึ่งจ่าง (IT’58) บริษัท M intelligence Co.,Ltd.
เวลา 14.35 – 14.45 น. นายนันทวัฒน์ มั่นศักดิ์ (IT’58) บริษัท จีเอเบิล จำกัด
เวลา 14.45 – 14.55 น. นายพลวัต บุญชู (IT’50) บริษัท Synnex Thailand Co.,Ltd.
เวลา 14.55 – 15.05 น. นายธนกฤต ไกรสิงห์ (IT’59) ศึกษาต่อ ป.โท CS ม.นเรศวร
เวลา 15.05 – 15.20 น. น.ส.เพียงนภา เอี่ยมสอาด (IT’59) และ น.ส.ณัฐญากร มีอัฐมั่น (IT’59) บริษัท ดินสอแอดเวอร์ไทซิ่ง

#CSITNU