*ขอแจ้งนิสิต* ทุกชั้นปี

เนื่องจากสถานะการณ์โควิดทำให้ต้องมีการเรียนออนไลน์ แต่ภาควิชาเล็งเห็นว่ามีนิสิตบางคนไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียน Online

ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนดังกล่าว จึงขอแจ้งนิสิตที่มีความประสงค์ขอใช้คอมพิวเตอร์เรียน Online ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของภาควิชา ช่วงวันที่ 22 พ.ย. – 9 ม.ค. 2565 ได้  โดยขอให้ปฎิบัติดังนี้ 

  1. นิสิตต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 14 วัน

  2. นิสิตสามารถลงชื่อขอใช้งานได้ โดยนิสิตที่มาใช้งานจะต้องปฎิบัติตามนโยบายเรื่องโควิด-19

  3. นิสิตต้องกักตัวครบ 14 วันก่อนวันที่ 22 พ.ย. 64 (กรณีมาจากพื้นที่เสี่ยง) หรือ มาใช้ภายหลังที่กักตัวครบก็ได้

  4. ระหว่างที่มาใช้ภายในมหาวิทยาลัยหรือห้อง LAB จะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไข DMHT อย่างเคร่งครัด

  5. นิสิตอาจจะต้องนำ Headphone หรือ กล้อง webcam เพราะที่ภาคไม่สามารถเตรียมให้ได้ครบ

*สอบถามโทร 055-963262 (เวลาราชการ)
**ลงชื่อที่ฟอร์ม ** https://forms.gle/66jrfEfBXfR82gqB9