โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
ตั้งแต่เวลา 15.00 – 15.40 น.

 

ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6KcpjMvSg4rMYehqasQna9LaOru73IrBb1TBF7T_5xg1%40thread.tacv2/General?groupId=0f270ac2-98eb-443e-87b1-c91effb1f2bd&tenantId=bf1eb3f8-19d2-409d-b0c5-4e80c943fd52