8 October 2019

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่สร้างเสียงให้กับภาควิชา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐญากร มีอัฐมั่น นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 ผ่านเข้ารอบ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย NSC ครั้งที่ 22 ภาคเหนือ

ประเภท โปรแกรมช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุ

อาจารย์ที่ปรึกษา คือ  ผศ.ดร.สัญญา เครือหงษ์