สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เรื่อง เทคนิคการสกัดสารสนเทศเชิงเวลาของข้อมูลวัดในอาณาจักรล้านนาเพื่อสนับสนุนการสืบค้นเชิงความหมาย

โดย นายพงศ์กร จันทราช

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม SC2-106 (ชั้น 1) อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ