ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการผลงานงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีและ สหกิจศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ ในงาน “วิทยาศาสตร์วิชาการ ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา2562”
ในวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ โถงอาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร