คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ จัดกิจกรรม Sci Job Fair 2020
ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ