ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่และการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่

http://csit.nu.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/Scholarships-NU-2563.pdf