ประกาศสำนักงาน ก.พ.
จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๓

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th/ หรือ http://job.ocsc.go.th/