Tharasuk C

สอบจบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท นางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งรัตน์ (23 เม.ย. 64)

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มสำหรับประเมินการอ่านภาษาไทย และแนะนำการเรียนรู้เฉพาะบุคคล สำหรับเด็กประถมศึกษา โดย นางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : Assistant Professor Dr.Antony Harfield วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564…

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท นายอนุรักษ์ นันตา (19 เม.ย. 64)

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง การออกแบบระบบถ่ายโอนข้อมูลแบบกึ่งปิด โดย นายอนุรักษ์ นันตา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะธร พ่อค้า วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 –…

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนิสิตและบุคลากร ประจำปี 2564

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนิสิตและบุคลากร ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่  9  เมษายน  2564  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โถงอาคาร SC2 (หน้าสำนักงานภาควิชาฯ)

อบรมเสริมความรู้ ในหัวข้อ “Python for image processing”

(ขอเลื่อนการอบรม) กิจกรรมอบรมเสริมความรู้ ในหัวข้อ “Python for image processing” วิทยากรรับเชิญโดย ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ (จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 30 – 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 –…

อบรมเสริมความรู้ ในหัวข้อ “การใช้ azure data brick service เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่”

กิจกรรมอบรมเสริมความรู้ ในหัวข้อ “การใช้ azure data brick service เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่” วิทยากรรับเชิญโดย คุณธิษณา ธนคลัง วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 –…

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ ม.นเรศวร) ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ ม.นเรศวร) ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 16 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2563) ได้รับรางวัล…

อบรมเสริมความรู้ ในหัวข้อ “Industrial Internet of Things (IIoT) และ NETPIE2020”

(ขอเลื่อนการอบรม) ขอเชิญอาจารย์ นิสิตสาขา Comsci และ IT ทุกระดับการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ ในหัวข้อ “Industrial Internet of Things (IIoT) และ NETPIE2020” วิทยากรรับเชิญโดย ทีมงานจาก NECTEC…