Tharasuk C

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา เทอม 2/2564

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 15.40 น.  …

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2565 สำหรับนิสิต ป.ตรี CSIT

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2565 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยื่นใบสมัครขอทุนผ่าน E-mail: Nutthapakornm@nu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2564   รายละเอียดประกาศรับสมัครทุนการศึกษา  คลิ๊กที่นี่ ดาวน์โหลดใบสมัครทุน คลิ๊กที่นี่

โครงการแนะแนวด้านวิชาชีพแก่นิสิต (28 ต.ค. 64)

โครงการแนะแนวด้านวิชาชีพแก่นิสิต สำหรับนิสิตปริญญาตรี สาขา Comsci และ IT ชั้นปีที่ 3 – 4 และผู้สนใจ วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (แบบออนไลน์…

อบรมเสริมความรู้ “นวัตกรรมทางด้าน AI และ IoT กับงานทางด้านอุตสาหกรรม”

ขอเชิญนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขา Comsci และผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการอบรมเสริมความรู้ หัวข้อ “นวัตกรรมทางด้าน AI และ IoT กับงานทางด้านอุตสาหกรรม” วิทยากรโดย : คุณเกษม อุ่นศรี   วันศุกร์ที่…

อบรมหัวข้อ “การใช้สถิติในงานวิจัย”

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ “การใช้สถิติในงานวิจัย”   แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aPw3oWvxb8iKBgqE9Ezj5n68GBsfW2xWRXbGTBmGBDv01%40thread.tacv2/General?groupId=79b0d940-0069-407a-be0d-03adb568e32a&tenantId=bf1eb3f8-19d2-409d-b0c5-4e80c943fd52 วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. อบรมการใช้สถิติในงานวิจัย   วันศุกร์ที่…

ยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนโครงการวิจัย (สกสว.) งปม.2565

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาฯ ที่ได้รับทุนโครงการวิจัย (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ 2565

แสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตร NDE

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับเกียรติบัตร ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการตลาด ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลภาคเหนือ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน Smart Farm ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาฯ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับ การเชิดชูเกียรติ ที่ปรึกษาผลงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับรางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับรางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ระดับประเทศ/ระดับนานาชาติ นางสาวณัฐญากร มีอัฐมั่น นางสาวนภัสกร เจริญศิลป์ นางสาวปัณฑิตา บุราณคำ นางสาวรติพร คลังบุตร นายวรมินทร์ พรมศักดิ์ นางสาวกาญจนา รอดศรี นายชุติพนธ์ สายสนองยศ นางสาวพรรณนิศา เหล็กเพ็ชร นางสาวนุชนาฏ…