Tharasuk C

สอบจบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท นายธิติพันธ์ เพชรศรีกาญจน์์ (22 ม.ค. 64)

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณของเด็กโดยใช้อุปกรณ์ที่จับต้องได้ IMPROVING CHILDREN’S COMPUTATIONAL THINKING SKILLS THROUGH TANGIBLE TECHNOLOGY” โดย นายธิติพันธ์ เพชรศรีกาญจน์์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม…

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ณัฐวดี หงษ์บุญมี ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐวดี หงษ์บุญมี (อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ) ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม ในผลงาน “แอปพลิเคชันคัดกรองความเสี่ยงภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทผ่านสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์”

โครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา (15 ธ.ค. 63)

ขอเชิญบัณฑิตใหม่ทุกท่าน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง SC2-212 (Slope ชั้น 2) จึงขอเชิญบัณฑิตใหม่ทุกท่าน…

กิจกรรมอบรม English Workshop for CSIT Graduate Students

ขอเชิญอาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท – ป.เอก) สาขา Comsci และ IT เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเสริมความรู้ English Workshop for CSIT Graduate Students วิทยากรรับเชิญโดย : Mr. Michael…

กิจกรรมการอบรม Ed Tech หัวข้อ “Designing Learning Tools: What Can Kidbright Do?”

ขอเชิญอาจารย์ และนิสิตสาขา Comsci และ IT ทุกระดับการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม Ed Tech หัวข้อ “Designing Learning Tools: What Can Kidbright Do?” วิทยากรรับเชิญโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “รู้ทันโรคซึมเศร้า” (26 พ.ย. 63)

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “รู้ทันโรคซึมเศร้า” วิทยากรโดย ดร.นัฐพร โอภาสานนท์ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 17.00…

กิจกรรมอบรมเสริมความรู้หัวข้อ “Project Bootcamp: Build an iOS app in 1 day”

ขอเชิญนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ หัวข้อ “Project Bootcamp: Build an iOS app in 1 day” วิทยากรโดย : คุณสมจินตนา กอบุตร (Google Developer…

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ทุนละ 2,500 บาท

ประกาศภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  สำหรับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุนละ 2,500 บาท คุณสมบัติผู้สมัครและหลักฐานในการสมัคร ต้องเป็นนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือผู้มีผลการเรียนดี…

ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความ ECTI-CARD 2021

ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความกับ ECTI-CARD 2021 มหาวิทยาลัยนครพนมในนามเจ้าภาพ การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021 ครั้งที่ 13 ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมฟอร์จูน…

ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการแนะแนววิชาชีพแก่นิสิต (2 พ.ย. 63)

ขอเชิญนิสิต ป.ตรี สาขา Comsci และ IT ชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) เข้าร่วมโครงการแนะแนววิชาชีพแก่นิสิต ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 14.00 น. …