ข่าวกิจกรรมน่าสนใจ

โครงการแนะแนวด้านวิชาชีพแก่นิสิต (28 ต.ค. 64)

โครงการแนะแนวด้านวิชาชีพแก่นิสิต สำหรับนิสิตปริญญาตรี สาขา Comsci และ IT ชั้นปีที่ 3 – 4 และผู้สนใจ วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (แบบออนไลน์…

อบรมเสริมความรู้ “นวัตกรรมทางด้าน AI และ IoT กับงานทางด้านอุตสาหกรรม”

ขอเชิญนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขา Comsci และผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการอบรมเสริมความรู้ หัวข้อ “นวัตกรรมทางด้าน AI และ IoT กับงานทางด้านอุตสาหกรรม” วิทยากรโดย : คุณเกษม อุ่นศรี   วันศุกร์ที่…

อบรมหัวข้อ “การใช้สถิติในงานวิจัย”

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ “การใช้สถิติในงานวิจัย”   แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aPw3oWvxb8iKBgqE9Ezj5n68GBsfW2xWRXbGTBmGBDv01%40thread.tacv2/General?groupId=79b0d940-0069-407a-be0d-03adb568e32a&tenantId=bf1eb3f8-19d2-409d-b0c5-4e80c943fd52 วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. อบรมการใช้สถิติในงานวิจัย   วันศุกร์ที่…

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยฯ หัวข้อ “การใช้งานฐานข้อมูล NoSQL ด้วย Firebase Cloud Firestore”

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ “การใช้งานฐานข้อมูล NoSQL ด้วย Firebase Cloud Firestore”   วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. (แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS-Teams)…