ข่าวกิจกรรมน่าสนใจ

อบรมเสริมความรู้ ในหัวข้อ “Python for image processing”

(ขอเลื่อนการอบรม) กิจกรรมอบรมเสริมความรู้ ในหัวข้อ “Python for image processing” วิทยากรรับเชิญโดย ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ (จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 30 – 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 –…

อบรมเสริมความรู้ ในหัวข้อ “การใช้ azure data brick service เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่”

กิจกรรมอบรมเสริมความรู้ ในหัวข้อ “การใช้ azure data brick service เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่” วิทยากรรับเชิญโดย คุณธิษณา ธนคลัง วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 –…

อบรมเสริมความรู้ ในหัวข้อ “Industrial Internet of Things (IIoT) และ NETPIE2020”

(ขอเลื่อนการอบรม) ขอเชิญอาจารย์ นิสิตสาขา Comsci และ IT ทุกระดับการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ ในหัวข้อ “Industrial Internet of Things (IIoT) และ NETPIE2020” วิทยากรรับเชิญโดย ทีมงานจาก NECTEC…

สอบจบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท นายธิติพันธ์ เพชรศรีกาญจน์์ (22 ม.ค. 64)

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณของเด็กโดยใช้อุปกรณ์ที่จับต้องได้ IMPROVING CHILDREN’S COMPUTATIONAL THINKING SKILLS THROUGH TANGIBLE TECHNOLOGY” โดย นายธิติพันธ์ เพชรศรีกาญจน์์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม…

โครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา (15 ธ.ค. 63)

ขอเชิญบัณฑิตใหม่ทุกท่าน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง SC2-212 (Slope ชั้น 2) จึงขอเชิญบัณฑิตใหม่ทุกท่าน…