ข่าวกิจกรรมน่าสนใจ

อบรมเสริมความรู้ ในหัวข้อ “Industrial Internet of Things (IIoT) และ NETPIE2020”

(ขอเลื่อนการอบรม) ขอเชิญอาจารย์ นิสิตสาขา Comsci และ IT ทุกระดับการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ ในหัวข้อ “Industrial Internet of Things (IIoT) และ NETPIE2020” วิทยากรรับเชิญโดย ทีมงานจาก NECTEC…

สอบจบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท นายธิติพันธ์ เพชรศรีกาญจน์์ (22 ม.ค. 64)

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณของเด็กโดยใช้อุปกรณ์ที่จับต้องได้ IMPROVING CHILDREN’S COMPUTATIONAL THINKING SKILLS THROUGH TANGIBLE TECHNOLOGY” โดย นายธิติพันธ์ เพชรศรีกาญจน์์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม…

โครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา (15 ธ.ค. 63)

ขอเชิญบัณฑิตใหม่ทุกท่าน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง SC2-212 (Slope ชั้น 2) จึงขอเชิญบัณฑิตใหม่ทุกท่าน…

กิจกรรมอบรม English Workshop for CSIT Graduate Students

ขอเชิญอาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท – ป.เอก) สาขา Comsci และ IT เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเสริมความรู้ English Workshop for CSIT Graduate Students วิทยากรรับเชิญโดย : Mr. Michael…

กิจกรรมการอบรม Ed Tech หัวข้อ “Designing Learning Tools: What Can Kidbright Do?”

ขอเชิญอาจารย์ และนิสิตสาขา Comsci และ IT ทุกระดับการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม Ed Tech หัวข้อ “Designing Learning Tools: What Can Kidbright Do?” วิทยากรรับเชิญโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “รู้ทันโรคซึมเศร้า” (26 พ.ย. 63)

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “รู้ทันโรคซึมเศร้า” วิทยากรโดย ดร.นัฐพร โอภาสานนท์ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 17.00…

กิจกรรมอบรมเสริมความรู้หัวข้อ “Project Bootcamp: Build an iOS app in 1 day”

ขอเชิญนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ หัวข้อ “Project Bootcamp: Build an iOS app in 1 day” วิทยากรโดย : คุณสมจินตนา กอบุตร (Google Developer…

ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการแนะแนววิชาชีพแก่นิสิต (2 พ.ย. 63)

ขอเชิญนิสิต ป.ตรี สาขา Comsci และ IT ชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) เข้าร่วมโครงการแนะแนววิชาชีพแก่นิสิต ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 14.00 น. …

เปิดคอร์สติว รายวิชา Math for Sci

เปิดคอร์สติว รายวิชา Math for Sci สำหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรโดย : ผศ.ดร.รัชฎา วิริยะพงศ์ วันอังคารที่ 29 กันยายน…