ข่าวกิจกรรมน่าสนใจ

ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการแนะแนววิชาชีพแก่นิสิต (2 พ.ย. 63)

ขอเชิญนิสิต ป.ตรี สาขา Comsci และ IT ชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) เข้าร่วมโครงการแนะแนววิชาชีพแก่นิสิต ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 14.00 น. …

เปิดคอร์สติว รายวิชา Math for Sci

เปิดคอร์สติว รายวิชา Math for Sci สำหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรโดย : ผศ.ดร.รัชฎา วิริยะพงศ์ วันอังคารที่ 29 กันยายน…

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ (26 ก.ย. 63)

โครงการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) “อบรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ” วิทยากรโดย : ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. ห้อง…

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ (16,23 ก.ย. 63)

โครงการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) “อบรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์” วิทยากรโดย ผศ.ดร.รัชฎา วิริยะพงศ์ วันพุธที่ 16 และ 23 กันยายน 2563 เวลา 16.00 – 18.00 น.…

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้านทักษะการโปรแกรม (19 ก.ย. 63)

โครงการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) “อบรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้านทักษะการโปรแกรม” วิทยากรโดย อ.ณัฐวดี หงษ์บุญมี และทีมนิสิตรุ่นพี่ วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ…

โครงการอบรมเสริมความรู้ฯ “Functional Programming Mini Series”

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมความรู้เฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ “Functional Programming Mini Series” 1. หัวข้อ : Functional Programming in Golang Saturday 29th August 2020, Time 13:00-16:00 pm. Room…

สอบจบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก นายวินัย บังคมเนตร (16 มิ.ย. 63)

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง พัฒนาโมเดลสำหรับระบบผู้เชี่ยวชาญ เพื่อบริการความรู้การผลิตลำใยคุณภาพ โดย นายวินัย บังคมเนตร อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00…

สอบจบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท นายสรวีย์ โพธิ์พยอม (5 มิ.ย. 63)

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง การตรวจจับและรู้จำข้อความเพื่อการทำงานแบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม โดย นายสรวีย์ โพธิ์พยอม อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00…

สอบจบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท นางสาวกังสดาล หาญเชิงชัย (5 มิ.ย. 63)

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง การปรับปรุงเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักสำหรับการรู้จำใบหน้า โดย นางสาวกังสดาล หาญเชิงชัย อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 –…