ข่าวกิจกรรมน่าสนใจ

สอบจบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท นางสาวกังสดาล หาญเชิงชัย (5 มิ.ย. 63)

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง การปรับปรุงเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักสำหรับการรู้จำใบหน้า โดย นางสาวกังสดาล หาญเชิงชัย อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 –…

สอบจบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท นางสาวเจนจิรา แจ่มศิริ (5 มิ.ย. 63)

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การปรับปรุงการวิเคราะห์แบบระดับบนโดเมนความถี่ด้วยตัวกรองเกาส์เซียนหลายระดับ แบบปรับเหมาะสำหรับการตรวจจับบริเวณที่น่าสนใจของภาพ โดย นางสาวเจนจิรา แจ่มศิริ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00…

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเสริมความรู้ หัวข้อ “Agile Project Management and Scrum”

ขอเชิญอาจารย์ และนิสิตชั้นปี 3  เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมความรู้เฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ “Agile Project Management and Scrum” วิทยากรโดย : คุณธิษณา ธนคลัง วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 09.00…

บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Data Challenge 2020

บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Data Challenge 2020 ดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://careers.shopee.co.th/datachallenge/   หรือ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://csit.nu.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/07-02-2020-11-01-11.pdf