ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ทุนละ 2,500 บาท

ประกาศภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  สำหรับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุนละ 2,500 บาท คุณสมบัติผู้สมัครและหลักฐานในการสมัคร ต้องเป็นนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือผู้มีผลการเรียนดี…

บริษัท Mercer Mettl ประเทศอินเดีย ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครทุนการศึกษา

บริษัท Mercer Mettl ประเทศอินเดีย ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครทุนการศึกษา Mercer Mettl Schoarship for Ermerging Leaders 2020 ซึ่งเป็นการค้นหาผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความสามารถพิเศษที่จะเป็นผู้นำทางธุรกิจในอนาคต โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 ทุน จะได้รับทุนการศึกษา เป็นเงิน 2,000 ดอลล่าห์สหรัฐ…

ประกาศเรื่อง ขยายระยะเวลาเปิดรับทุนเสริมสร้างและพัฒนาการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี งปม. 2563

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขยายระยะเวลาเปิดรับทุนเสริมสร้างและพัฒนาการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://csit.nu.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/img-200206081548.pdf

ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่และการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ สำหรับบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่และการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่ http://csit.nu.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/Scholarships-NU-2563.pdf