นิสิตที่ได้รับรางวัล

แสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตร NDE

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับเกียรติบัตร ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการตลาด ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลภาคเหนือ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน Smart Farm ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับรางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับรางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ระดับประเทศ/ระดับนานาชาติ นางสาวณัฐญากร มีอัฐมั่น นางสาวนภัสกร เจริญศิลป์ นางสาวปัณฑิตา บุราณคำ นางสาวรติพร คลังบุตร นายวรมินทร์ พรมศักดิ์ นางสาวกาญจนา รอดศรี นายชุติพนธ์ สายสนองยศ นางสาวพรรณนิศา เหล็กเพ็ชร นางสาวนุชนาฏ…

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม และ นายกฤษณะ ขุมเพ็ชร

ที่ได้รับการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์