อาจารย์ที่ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ณัฐวดี หงษ์บุญมี ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐวดี หงษ์บุญมี (อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ) ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม ในผลงาน “แอปพลิเคชันคัดกรองความเสี่ยงภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทผ่านสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์”

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต ได้รางวัลผลงานวิจัยระดับดี

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามประกาศของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนิสิต ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนิสิต ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีครับ  ผศ.ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล และ Dr Antony Harfield

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ 2563