อาจารย์ที่ได้รับรางวัล

ยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนโครงการวิจัย (สกสว.) งปม.2565

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาฯ ที่ได้รับทุนโครงการวิจัย (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาฯ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับ การเชิดชูเกียรติ ที่ปรึกษาผลงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม และ นายกฤษณะ ขุมเพ็ชร

ที่ได้รับการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ณัฐวดี หงษ์บุญมี ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐวดี หงษ์บุญมี (อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ) ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม ในผลงาน “แอปพลิเคชันคัดกรองความเสี่ยงภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทผ่านสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์”

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต ได้รางวัลผลงานวิจัยระดับดี

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามประกาศของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนิสิต ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนิสิต ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562