อาจารย์ที่ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีครับ  ผศ.ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล และ Dr Antony Harfield

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ 2563

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ณัฐวดี หงษ์บุญมี ได้รับหนังสือรับรอการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ณัฐวดี หงษ์บุญมี ได้รับหนังสือรับรอการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรม ในผลงานเรื่อง “แอปพลิเตคชันคัดกรองความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าผ่านสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์”

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ 2563

ขอแสดงความยินดีครับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล และ Antony Harfield ,Ph.D.  

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต ได้รับรางวัล Best Paper Award

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต ได้รับรางวัล Best Paper Award

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะธร พ่อค้า และ ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการจด อนุสิทธิบัตร ในผลงาน “อุปกรณ์คีย์แพดรับค่าด้วยเซนเซอร์แบบอินฟราเรด”