รางวัลที่ได้ที่ได้รับ

ขอแสดงความยินดีครับ  ผศ.ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล และ Dr Antony Harfield

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ 2563

ขอแสดงความนิสิตกับนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชา

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ม.นเรศวร และภาควิชาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงาน “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า”