รางวัลที่ได้ที่ได้รับ

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ 2563

ขอแสดงความยินดีครับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล และ Antony Harfield ,Ph.D.  

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต ได้รับรางวัล Best Paper Award

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต ได้รับรางวัล Best Paper Award

รางวัลชมเชย งานลอยกระทง มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562

ของแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐปกรณ์ ทูลแก้วธัญธร  (พี่เฟิร์น) ได้รับรางวัลชมเชย ในงานลอยกระทง มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่สร้างเสียงภาควิชา

ขอแสดงความยินดีกับ นายภิรายุ ตาดเกิด นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59) ได้รับรางวัลชมเชยการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะธร พ่อค้า และ ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการจด อนุสิทธิบัตร ในผลงาน “อุปกรณ์คีย์แพดรับค่าด้วยเซนเซอร์แบบอินฟราเรด”