รางวัลที่ได้ที่ได้รับ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่สร้างเสียงภาควิชา

ขอแสดงความยินดีกับ นายภิรายุ ตาดเกิด นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59) ได้รับรางวัลชมเชยการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะธร พ่อค้า และ ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการจด อนุสิทธิบัตร ในผลงาน “อุปกรณ์คีย์แพดรับค่าด้วยเซนเซอร์แบบอินฟราเรด”