ข่าวทั่วไป

โครงการแนะแนวด้านวิชาชีพแก่นิสิต (28 ต.ค. 64)

โครงการแนะแนวด้านวิชาชีพแก่นิสิต สำหรับนิสิตปริญญาตรี สาขา Comsci และ IT ชั้นปีที่ 3 – 4 และผู้สนใจ วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (แบบออนไลน์…

อบรมเสริมความรู้ “นวัตกรรมทางด้าน AI และ IoT กับงานทางด้านอุตสาหกรรม”

ขอเชิญนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขา Comsci และผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการอบรมเสริมความรู้ หัวข้อ “นวัตกรรมทางด้าน AI และ IoT กับงานทางด้านอุตสาหกรรม” วิทยากรโดย : คุณเกษม อุ่นศรี   วันศุกร์ที่…

ยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนโครงการวิจัย (สกสว.) งปม.2565

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาฯ ที่ได้รับทุนโครงการวิจัย (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ 2565

แสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตร NDE

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับเกียรติบัตร ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการตลาด ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลภาคเหนือ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน Smart Farm ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาฯ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับ การเชิดชูเกียรติ ที่ปรึกษาผลงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับรางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับรางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ระดับประเทศ/ระดับนานาชาติ นางสาวณัฐญากร มีอัฐมั่น นางสาวนภัสกร เจริญศิลป์ นางสาวปัณฑิตา บุราณคำ นางสาวรติพร คลังบุตร นายวรมินทร์ พรมศักดิ์ นางสาวกาญจนา รอดศรี นายชุติพนธ์ สายสนองยศ นางสาวพรรณนิศา เหล็กเพ็ชร นางสาวนุชนาฏ…

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยฯ หัวข้อ “การใช้งานฐานข้อมูล NoSQL ด้วย Firebase Cloud Firestore”

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ “การใช้งานฐานข้อมูล NoSQL ด้วย Firebase Cloud Firestore”   วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. (แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS-Teams)…