ข่าวทั่วไป

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ (16,23 ก.ย. 63)

โครงการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) “อบรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์” วิทยากรโดย ผศ.ดร.รัชฎา วิริยะพงศ์ วันพุธที่ 16 และ 23 กันยายน 2563 เวลา 16.00 – 18.00 น.…

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้านทักษะการโปรแกรม (19 ก.ย. 63)

โครงการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) “อบรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้านทักษะการโปรแกรม” วิทยากรโดย อ.ณัฐวดี หงษ์บุญมี และทีมนิสิตรุ่นพี่ วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ…

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนิสิต ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนิสิต ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดบริการศูนย์สุขภาวะนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

งานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลันเรศวร เปิดบริการศูนย์สุขภาวะนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ชั้น 1 อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดทำการในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และเวลานอกราชการ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 20.00…

โครงการอบรมเสริมความรู้ฯ “Functional Programming Mini Series”

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมความรู้เฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ “Functional Programming Mini Series” 1. หัวข้อ : Functional Programming in Golang Saturday 29th August 2020, Time 13:00-16:00 pm. Room…

ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชาฯ ท่านใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เครือหงษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

สอบจบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท นางสาวพันธกานต์ กาฬพันธ์ (29 มิ.ย. 63)

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ระบบการจัดการอาหารปลอดภัยด้วยเทคนิคกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น โดย นางสาวพันธกานต์ กาฬพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรศักดิ์ เกษร วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 –…

สอบจบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท นายธีระศักดิ์ อ่องทิพย์ (29 มิ.ย. 63)

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคมด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น โดย นายธีระศักดิ์ อ่องทิพย์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรศักดิ์ เกษร วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 –…