ข่าวทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ ม.นเรศวร) ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ ม.นเรศวร) ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 16 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2563) ได้รับรางวัล…

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ณัฐวดี หงษ์บุญมี ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐวดี หงษ์บุญมี (อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ) ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม ในผลงาน “แอปพลิเคชันคัดกรองความเสี่ยงภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทผ่านสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์”

โครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา (15 ธ.ค. 63)

ขอเชิญบัณฑิตใหม่ทุกท่าน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง SC2-212 (Slope ชั้น 2) จึงขอเชิญบัณฑิตใหม่ทุกท่าน…

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก นายอรรธพร เลิศอร่ามแสง (2 พ.ย. 63)

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การจำแนกการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมด้วยออนโทโลยี โดย นายอรรธพร เลิศอร่ามแสง อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 –…

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก นางสาวศิริจรรยา จันทร์มี (20 ต.ค. 63)

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจเชิงความหมาย โดย นางสาวศิริจรรยา จันทร์มี อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรศักดิ์ เกษร วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 –…

เปิดคอร์สติว รายวิชา Math for Sci

เปิดคอร์สติว รายวิชา Math for Sci สำหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรโดย : ผศ.ดร.รัชฎา วิริยะพงศ์ วันอังคารที่ 29 กันยายน…

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สัญญา เครือหงษ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สัญญา เครือหงษ์ หัวหน้าภาควิชาฯ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ ได้รับรางวัล “ระดับดีมาก” ระดับปริญญาโท กลุ่มสังคมศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันอาจารย์กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (ปริญญาโทใบที่ 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (SITM) คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร >>…

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ (26 ก.ย. 63)

โครงการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) “อบรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ” วิทยากรโดย : ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. ห้อง…

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ (16,23 ก.ย. 63)

โครงการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) “อบรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์” วิทยากรโดย ผศ.ดร.รัชฎา วิริยะพงศ์ วันพุธที่ 16 และ 23 กันยายน 2563 เวลา 16.00 – 18.00 น.…