Month: November 2019

ขอแสดงความนิสิตกับนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชา

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ม.นเรศวร และภาควิชาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงาน “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า”

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ณัฐวดี หงษ์บุญมี ได้รับหนังสือรับรอการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ณัฐวดี หงษ์บุญมี ได้รับหนังสือรับรอการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรม ในผลงานเรื่อง “แอปพลิเตคชันคัดกรองความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าผ่านสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์”

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ 2563

ขอแสดงความยินดีครับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล และ Antony Harfield ,Ph.D.  

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต ได้รับรางวัล Best Paper Award

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต ได้รับรางวัล Best Paper Award

รางวัลชมเชย งานลอยกระทง มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562

ของแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐปกรณ์ ทูลแก้วธัญธร  (พี่เฟิร์น) ได้รับรางวัลชมเชย ในงานลอยกระทง มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562