Month: February 2020

ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่และการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ สำหรับบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่และการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่ http://csit.nu.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/Scholarships-NU-2563.pdf

ขอแสดงความยินดีครับ  ผศ.ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล และ Dr Antony Harfield

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ 2563