Month: March 2020

สอบจบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท นายสรวีย์ โพธิ์พยอม (5 มิ.ย. 63)

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง การตรวจจับและรู้จำข้อความเพื่อการทำงานแบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม โดย นายสรวีย์ โพธิ์พยอม อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00…

สอบจบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท นางสาวกังสดาล หาญเชิงชัย (5 มิ.ย. 63)

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง การปรับปรุงเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักสำหรับการรู้จำใบหน้า โดย นางสาวกังสดาล หาญเชิงชัย อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 –…

สอบจบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท นางสาวเจนจิรา แจ่มศิริ (5 มิ.ย. 63)

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การปรับปรุงการวิเคราะห์แบบระดับบนโดเมนความถี่ด้วยตัวกรองเกาส์เซียนหลายระดับ แบบปรับเหมาะสำหรับการตรวจจับบริเวณที่น่าสนใจของภาพ โดย นางสาวเจนจิรา แจ่มศิริ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00…