Month: June 2020

สอบจบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท นางสาวพันธกานต์ กาฬพันธ์ (29 มิ.ย. 63)

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ระบบการจัดการอาหารปลอดภัยด้วยเทคนิคกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น โดย นางสาวพันธกานต์ กาฬพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรศักดิ์ เกษร วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 –…

สอบจบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท นายธีระศักดิ์ อ่องทิพย์ (29 มิ.ย. 63)

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคมด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น โดย นายธีระศักดิ์ อ่องทิพย์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรศักดิ์ เกษร วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 –…

สอบจบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก นายวินัย บังคมเนตร (16 มิ.ย. 63)

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง พัฒนาโมเดลสำหรับระบบผู้เชี่ยวชาญ เพื่อบริการความรู้การผลิตลำใยคุณภาพ โดย นายวินัย บังคมเนตร อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00…