Month: August 2020

เปิดบริการศูนย์สุขภาวะนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

งานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลันเรศวร เปิดบริการศูนย์สุขภาวะนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ชั้น 1 อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดทำการในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และเวลานอกราชการ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 20.00…

โครงการอบรมเสริมความรู้ฯ “Functional Programming Mini Series”

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมความรู้เฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ “Functional Programming Mini Series” 1. หัวข้อ : Functional Programming in Golang Saturday 29th August 2020, Time 13:00-16:00 pm. Room…

ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชาฯ ท่านใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เครือหงษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป