Month: September 2020

เปิดคอร์สติว รายวิชา Math for Sci

เปิดคอร์สติว รายวิชา Math for Sci สำหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรโดย : ผศ.ดร.รัชฎา วิริยะพงศ์ วันอังคารที่ 29 กันยายน…

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สัญญา เครือหงษ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สัญญา เครือหงษ์ หัวหน้าภาควิชาฯ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ ได้รับรางวัล “ระดับดีมาก” ระดับปริญญาโท กลุ่มสังคมศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันอาจารย์กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (ปริญญาโทใบที่ 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (SITM) คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร >>…

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ (26 ก.ย. 63)

โครงการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) “อบรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ” วิทยากรโดย : ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. ห้อง…

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ (16,23 ก.ย. 63)

โครงการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) “อบรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์” วิทยากรโดย ผศ.ดร.รัชฎา วิริยะพงศ์ วันพุธที่ 16 และ 23 กันยายน 2563 เวลา 16.00 – 18.00 น.…

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้านทักษะการโปรแกรม (19 ก.ย. 63)

โครงการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) “อบรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้านทักษะการโปรแกรม” วิทยากรโดย อ.ณัฐวดี หงษ์บุญมี และทีมนิสิตรุ่นพี่ วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ…

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนิสิต ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนิสิต ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562