Month: October 2020

ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการแนะแนววิชาชีพแก่นิสิต (2 พ.ย. 63)

ขอเชิญนิสิต ป.ตรี สาขา Comsci และ IT ชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) เข้าร่วมโครงการแนะแนววิชาชีพแก่นิสิต ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 14.00 น. …

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก นายอรรธพร เลิศอร่ามแสง (2 พ.ย. 63)

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การจำแนกการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมด้วยออนโทโลยี โดย นายอรรธพร เลิศอร่ามแสง อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 –…

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก นางสาวศิริจรรยา จันทร์มี (20 ต.ค. 63)

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจเชิงความหมาย โดย นางสาวศิริจรรยา จันทร์มี อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรศักดิ์ เกษร วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 –…

บริษัท Mercer Mettl ประเทศอินเดีย ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครทุนการศึกษา

บริษัท Mercer Mettl ประเทศอินเดีย ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครทุนการศึกษา Mercer Mettl Schoarship for Ermerging Leaders 2020 ซึ่งเป็นการค้นหาผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความสามารถพิเศษที่จะเป็นผู้นำทางธุรกิจในอนาคต โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 ทุน จะได้รับทุนการศึกษา เป็นเงิน 2,000 ดอลล่าห์สหรัฐ…