Month: November 2020

โครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา (15 ธ.ค. 63)

ขอเชิญบัณฑิตใหม่ทุกท่าน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง SC2-212 (Slope ชั้น 2) จึงขอเชิญบัณฑิตใหม่ทุกท่าน…

กิจกรรมอบรม English Workshop for CSIT Graduate Students

ขอเชิญอาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท – ป.เอก) สาขา Comsci และ IT เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเสริมความรู้ English Workshop for CSIT Graduate Students วิทยากรรับเชิญโดย : Mr. Michael…

กิจกรรมการอบรม Ed Tech หัวข้อ “Designing Learning Tools: What Can Kidbright Do?”

ขอเชิญอาจารย์ และนิสิตสาขา Comsci และ IT ทุกระดับการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม Ed Tech หัวข้อ “Designing Learning Tools: What Can Kidbright Do?” วิทยากรรับเชิญโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต ได้รางวัลผลงานวิจัยระดับดี

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามประกาศของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “รู้ทันโรคซึมเศร้า” (26 พ.ย. 63)

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “รู้ทันโรคซึมเศร้า” วิทยากรโดย ดร.นัฐพร โอภาสานนท์ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 17.00…

กิจกรรมอบรมเสริมความรู้หัวข้อ “Project Bootcamp: Build an iOS app in 1 day”

ขอเชิญนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ หัวข้อ “Project Bootcamp: Build an iOS app in 1 day” วิทยากรโดย : คุณสมจินตนา กอบุตร (Google Developer…

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ทุนละ 2,500 บาท

ประกาศภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  สำหรับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุนละ 2,500 บาท คุณสมบัติผู้สมัครและหลักฐานในการสมัคร ต้องเป็นนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือผู้มีผลการเรียนดี…

ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความ ECTI-CARD 2021

ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความกับ ECTI-CARD 2021 มหาวิทยาลัยนครพนมในนามเจ้าภาพ การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021 ครั้งที่ 13 ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมฟอร์จูน…