Month: January 2021

อบรมเสริมความรู้ ในหัวข้อ “Python for image processing”

(ขอเลื่อนการอบรม) กิจกรรมอบรมเสริมความรู้ ในหัวข้อ “Python for image processing” วิทยากรรับเชิญโดย ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ (จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 30 – 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 –…

อบรมเสริมความรู้ ในหัวข้อ “การใช้ azure data brick service เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่”

กิจกรรมอบรมเสริมความรู้ ในหัวข้อ “การใช้ azure data brick service เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่” วิทยากรรับเชิญโดย คุณธิษณา ธนคลัง วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 –…