Month: April 2021

สอบจบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท นางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งรัตน์ (23 เม.ย. 64)

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มสำหรับประเมินการอ่านภาษาไทย และแนะนำการเรียนรู้เฉพาะบุคคล สำหรับเด็กประถมศึกษา โดย นางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : Assistant Professor Dr.Antony Harfield วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564…