Month: October 2021

โครงการแนะแนวด้านวิชาชีพแก่นิสิต (28 ต.ค. 64)

โครงการแนะแนวด้านวิชาชีพแก่นิสิต สำหรับนิสิตปริญญาตรี สาขา Comsci และ IT ชั้นปีที่ 3 – 4 และผู้สนใจ วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (แบบออนไลน์…

อบรมเสริมความรู้ “นวัตกรรมทางด้าน AI และ IoT กับงานทางด้านอุตสาหกรรม”

ขอเชิญนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขา Comsci และผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการอบรมเสริมความรู้ หัวข้อ “นวัตกรรมทางด้าน AI และ IoT กับงานทางด้านอุตสาหกรรม” วิทยากรโดย : คุณเกษม อุ่นศรี   วันศุกร์ที่…