หลักสูตรประจำภาควิชา

>> ระดับปริญญาตรี

            

>> ระดับปริญญาโท

  • วท.ม. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ MS_CS_2560-20170919
  • วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ MS_IT_2560-20190722

>> ระดับปริญญาเอก

  • ปร.ด. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Phd_CS_2560-25600721
  • ปร.ด. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ Phd_IT_2560-25620721