สำหรับปี 3-4

 

[ [ [ : : สำหรับนิสิต ป.ตรี ปี 3 : : ] ] ]

[>] รหัสวิชา : 254491     

[>] กลุ่มเรียน : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)      

[>] ชื่อรายวิชาภาษาไทย : สัมมนา       

[>] ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ : Seminar      

[>] จำนวนหน่วยกิต : 1 ( 0-2-1 )      

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย > สัมมนาปัญหาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตลอดจนประเด็นทางสังคม และจริยธรรมในวิชาชีพ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายกับงานเทคโนโลยี ความรู้เกี่ยวกับองค์กร หลักจริยธรรมสำหรับการทำงานอย่างมืออาชีพ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและสิทธิส่วนบุคคล เป็นต้น    

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ > Seminar in special problems of computer science topics or related fields, for example, social context of computing , intellectual property , legal issues in computing, organizational context, professional and ethical issue, privacy and civil liberties.

 

[>] รหัสวิชา : 273491 

[>] กลุ่มเรียน : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

[>] ชื่อรายวิชาภาษาไทย : สัมมนา 

[>] ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ : Seminar

[>] จำนวนหน่วยกิต : 1 ( 0-2-1 )

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย > สัมมนาปัญหาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนประเด็นทางสังคม และจริยธรรมในวิชาชีพ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายกับงานเทคโนโลยี ความรู้เกี่ยวกับองค์กร หลักจริยธรรมสำหรับการทำงานอย่างมืออาชีพ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและสิทธิส่วนบุคคล เป็นต้น

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ > Seminar in special problems of information technology topics or related fields, for example, social context of computing, intellectual property, legal issues in computing, organizational context, professional and ethical issue, privacy and civil liberties.

  ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับรายวิชา สัมมนา (Seminar)
  [-] แบบประมวลรายวิชา (Course Syllabus) รายวิชา 254491 , 273491 สัมมนา (สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)
  [-] ขั้นตอนการศึกษารายวิชา สัมมนา
  [-] ตารางนำเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
  [-] คำแนะนำหัวข้อที่ควรมีในการเขียน Proposal
  [-] การเขียนข้อเสนอโครงร่างวิจัย PROPOSAL WRITING RESEARCH
  [-] แบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา [สมน.1]
  [-] แบบฟอร์มประเมินการนำเสนอหัวข้อ [สมน.2]
  [-] รูปแบบการเขียนรายงานโครงร่าง (ฉบับภาษาไทย)
  [-] Proposal Template [English Version]
  [-] แบบฟอร์มแต่งตั้งที่ปรึกษา [UT-SCI-01] (แบบฟอร์มคณะวิทยาศาสตร์) 

  แนะนำการทำวิทยานิพนธ์ และหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ
  [-] แนะนำหัวข้อโครงงาน หัวข้อวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิจัย โดย ผศ.ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 
  [-] แนะนำงานวิจัย โดย ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล 

[ [ [ : : สำหรับนิสิต ป.ตรี ปี 4 : : ] ] ]

[>] รหัสวิชา : 273497 , 273497

[>] กลุ่มเรียน : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) และ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

[>] ชื่อรายวิชาภาษาไทย : วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี

[>] ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ : Undergraduate Thesis

[>] จำนวนหน่วยกิต : 6 ( 0 – 18 – 9 )

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย > ศึกษาหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานวิจัย เพื่อนำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงงานในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามความสนใจและตามความถนัดของนิสิตแต่ละคน และผลของโครงการวิจัยจะต้องเป็นที่ยอมรับโดยกรรมการประจำภาควิชา

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ > Studying in the research principle in order to apply for a student’ s research project. A research project should be developed within the area of computer science and a research topic can be chosen by student’s interests and skills. The result of research must be accepted by committees formed by the department.

  ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับรายวิชา วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
  [-] ขั้นตอนการศึกษารายวิชา วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
  [-] ปฏิทินดำเนินการวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (เทอมต้น) 
  [-] ตารางการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (เทอมต้น ยังไม่กำหนด) 
  [-] ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการรายวิชา วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (เทอมต้น)  
  [-] แบบฟอร์มสรุปผลประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (UT-CSIT-02)  
  [-] แบบฟอร์มขออนุมัติการนำเสนอวิทยานิพนธ์ (UT-CSIT-03)  
  [-] แบบฟอร์มสรุปผลประเมินการนำเสนอวิทยานิพนธ์ (UT-CSIT-04)  
  [-] แบบฟอร์มการขอตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ (UT-CSIT-05)  
  [-] แบบฟอร์มเบิกพัสดุ เพื่อการทำวิทยานิพนธ์ 
  [-] ข้อกำหนดรูปแบบการเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  
  [-] เอกสารต่างๆ และรูปแบบการเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี (รูปแบบคณะวิทยาศาสตร์กำหนด) 
  [-] Template รูปแบบการเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี (ฉบับภาษาไทย)  
  [-] Template รูปแบบการเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี (ฉบับภาษาอังกฤษ)  
  [-] Template รูปแบบการเขียนบทความวิทยานิพนธ์ (ฉบับภาษาไทย) - ตัวอย่างบทความ 
  [-] Template รูปแบบการเขียนบทความวิทยานิพนธ์ (ฉบับภาษาอังกฤษ)  - ตัวอย่างบทความ 
  [-] Template รูปแบบปกแผ่นซีดี 
  [-] เกณฑ์การประเมินผล วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
  [-] แบบฟอร์มแต่งตั้งที่ปรึกษา [UT-SCI-01] (แบบฟอร์มคณะวิทยาศาสตร์) 
  [-] แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดความสำเร็จของวิทยานิพนธ์ [UT-SCI-02] (แบบฟอร์มคณะวิทยาศาสตร์)