CSIT Coding Contest banner

จัดและสนับสนุนโดย

Department of Computer Science & Information Technology, Naresuan University

สนับสนุนของรางวัลโดย

Women Who Code Thailand Firebase Thailand GDG Thailand

CSIT Coding Contest #3

กลับมาอีกครั้งกับโครงการ CSIT Coding Contest การแข่งขันเขียนโปรแกรมที่จัดขึ้นโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ปีนี้เราเปิดโอกาสให้ นิสิตทุกคน จากทุกคณะ ทุกภาควิชา ได้มาประลองฝีมือการเขียนโปรแกรมไปด้วยกัน ซึ่งการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13:00 - 16.30 น.

โดยการแข่งขันจะถูกแบ่งออกเป็น 2 รุ่นด้วยกัน ได้แก่

NU Super Coder สำหรับนิสิตทุกคน

CSIT Newbie Coder สำหรับนิสิตปี 1 จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น

3 เหตุผลที่ควรเข้าร่วมการแข่งขันนี้

 • สนุก - เขียนโปรแกรมไม่จำเป็นต้องซีเรียสเสมอไป ถ้าชอบแก้ปัญหา แก้โจทย์ที่ท้าทาย นี่แหละใช่เลย
 • ฝึกฝน - เขียนโปรแกรม ก็เหมือนเล่นกีฬา ซ้อมเยอะ ก็เป๊ะขึ้นเยอะ ฝึกมาก ก็เก่งขึ้นมาก
 • รางวัล - มีของรางวัลเท่ๆมากมายจากผู้สนับสนุนของเรา

การลงทะเบียน

 1. การแข่งขันนี้เปิดสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกคน จากทุกคณะ ทุกภาควิชา
 2. ทีมละ 2-3 คนเท่านั้น
 3. กรุณาลงทะเบียน ภายในวันที่ 6 กันยายน 2562
  ลงทะเบียน

การเตรียมตัว

 1. นิสิตสามารถเข้าไปลองทำแบบฝึกหัดใน Grader ได้ที่: http://grader.mobcomlab.com/
 2. นิสิตสามารถหาแบบฝึกหัดออนไลน์เพิ่มเติมจากรายการแข่ง ACM-ICPC ครั้งก่อนหน้าได้ที่:
 3. นิสิตสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองจากหัวข้อดังต่อไปนี้: input/output, iteration, arrays/collections, dynamic programming

กำหนดการแข่งขัน

12:30 ลงทะเบียนทีมของคุณ ณ จุดลงทะเบียนบริเวณ ชั้น 3 ตึก SC2 เพื่อทดลองใช้คอมพิวเตอร์และจัดเตรียม โปรแกรมเพิ่มเติมที่ต้องใชในการแข่งขัน (กรณีที่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มเติม) และให้ทุกคนมารวมกันที่ห้อง SC2-407 ชั้น 4
13:00 เปิดโครงการ CSIT Coding Contest #3 ที่ห้อง SC2-407 พร้อมรับฟังกติกา และการให้รางวัลต่างๆ
13:15 เข้าห้องสอบแยกตามห้อง SC2-307 และ SC2-313 ชั้น 3 สำหรับ NU Super Coder
ห้อง SC2-408 ชั้น 4 สำหรับ CSIT Newbie Coder (สำหรับนิสิต ปี 1)
โดยกรรมการคุมสอบจะทำการตรวจสอบทุกที่นั่งก่อนเริ่มการแข่งขัน
13:30 เริ่มการแข่งขัน - ระบบ Grader เปิดเพื่อให้ส่งคำตอบ
16:30 สิ้นสุดการแข่งขัน - ระบบ Grader ปิดรับคำตอบ
16:45 ทุกคนมารวมกันที่ห้อง SC2-407 ชั้น 4 เพื่อประกาศรายชื่อทีมที่ชนะเลิศและมอบรางวัล และปิดโครงการ CSIT Coding Contest #3

กฏ กติกา การแข่งขัน

กฎและการตัดสินที่ใช้ในการแข่งขัน อ้างอิงจากกฎการแข่งขันหลักของ ACM-ICPC โดยคณะกรรมการฯ ได้ปรับปรุงบางส่วนให้เข้ากับสภาพการแข่งขันในพื้นที่ปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกทีมควรอ่านทำความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความเสมอภาคและความยุติธรรมในการแข่งขัน

ข้อกำหนดในห้องแข่งขัน

 • อนุญาตให้นำกระดาษ สมุด หรืออุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ มาใช้ได้
 • ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด อาทิ โทรศัพท์, เครื่องคิดเลข, เครื่องเล่น MP3, Flash Drive, CD, iPod เป็นต้น และสัมภาระหรือสิ่งของใดๆ เข้าไปในห้องแข่ง
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ทางผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์มาเอง
 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นใด นอกเหนือจากสมาชิกภายในทีมตนเอง และคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่ช่วยงานในระหว่างการแข่งขัน
 • ในระหว่างการแข่งขัน สมาชิกในทีมอาจขออนุญาตกรรมการประจำห้องไปห้องน้ำได้
 • ไม่ควรส่งเสียงดังเกินควรหรือทำการอื่นใด ที่เป็นการรบกวนทีมอื่นๆ
 • ไม่อนุญาต ให้ใช้ Internet หรือ พยายามติดต่อใช้ Internet ด้วยวิธีการใดๆ

ระหว่างการแข่งขัน

 • การส่งโปรแกรมเพื่อรับการตรวจแต่ละครั้ง ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ Grader
 • ตลอดระยะเวลาการแข่งขันด้วยชื่อผู้ใช้งานที่แจกให้แต่ละทีมเท่านั้น หากพบความพยายามในการเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานอื่นจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
 • หากผู้เข้าแข่งขันพบความผิดปกติในโจทย์แข่งขันให้สอบถามผ่านกรรมการคุมสอบ
 • ในระหว่างการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าชม Live Scoreboard แจ้งอันดับของทีมได้ผ่านขั้นตอนที่จะระบุในห้องแข่งขัน ซึ่งจะทำการปิดระบบ Live Scoreboard ก่อนหมดเวลการแข่งขัน 30 นาที ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับผลการตรวจ ตามปกติตลอดระยะเวลาการแข่งขัน

ภาษาที่ใช้ในการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งคำตอบภายใต้ภาษาโปรแกรมดังต่อไปนี้:
 • Java 8
 • Kotlin 1.1
 • Python 3
 • Swift 4 (Xcode 9 will be available)

การตัดสินและให้คะแนน (Scoring)

 • การตัดสินจะนับจากจำนวนโจทย์ที่ทำได้ (Problems Solved) เป็นหลัก ผู้ที่แก้ปัญหาโจทย์ได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
  The winning team is the team with the most Problems Solved.
 • ถ้ามีทีมที่แก้ปัญหาโจทย์ (Problems Solved) ได้เท่ากัน จะตัดสินจากเวลา (Total Time) จากน้อยไปมาก คือ ผู้ที่ทำเวลาได้เร็วกว่าจะเป็นผู้ชนะ
  In the case of the same number of Problems Solved, the winning team is the team with the fastest Total Time.
 • Total Time คือ ผลรวมของเวลา (ตั้งแต่เวลาที่เริ่มการแข่งขัน) ที่ใช้ในการทำโจทย์และได้คำตอบที่ถูกต้องของแต่ละข้อ หากมีการส่งคำตอบที่ถูกต้องหลายครั้งในข้อนั้นๆ จะเลือกเอาเวลาที่ใช้แก้ปัญหาโจทย์และได้คำตอบที่ถูกต้องครั้งแรก (First 100% Passed Run) เป็นหลัก เช่น ทีมแก้ปัญหาโจทย์ได้ถูกต้อง 2 ข้อ ข้อแรกใช้เวลา 30 นาทีจากเวลาที่เริ่มการแข่งขัน ข้อถัดมาทำเสร็จหลังจากเริ่มการแข่งขันไปแล้ว 120 นาที ดังนั้น Total Time ของทีมนี้จะเท่ากับ 150 นาที เป็นต้น
  Total Time is calculated as the time (since the start of the contest) for each submission that is the First 100% Passed Run. (If more than one 100% correct run is submitted then the first one is taken.) Example, if a team completes 2 questions and one is completed after 30 minutes and the other is completed after 120 minutes then the Total Time is 150 minutes.
 • เวลาของโจทย์ของข้อที่ยังไม่ถูกต้องจะไม่นำไปคิดใน Total Time
  Any questions that are not 100% complete will not be considered for Total Time.