เจ้าหน้าที่

นางปทุมา แก้วแดง  (พี่แมว)
Mrs. Patuma Kaewdang
นักวิชาการพัสดุ
โทร 055-963263

นางสาวณัฐปกรณ์ ทูลแก้วธัญธร  (พี่เฟิร์น)
Miss. Nutthapakorn Thunkaewthunyathon
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 055-963262

นายธราศักดิ์ ชุนกองฮอ  (พี่โอ๊ต)
Mr. Tharasuk Chunkonghor
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 055-963230

 

นายยุทธพงษ์ คงถาวร  (พี่ยุทธ)
Mr. Yuthapong Kongtaworn
นายช่างเทคนิค
โทร 055-963230