F05003

 

 

ชื่อ: รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต
Name: Associate professor Chakkrit Snae Namahoot, Ph.D.
ตำแหน่ง: อาจารย์ (ข้าราชการ)
ตำแหน่งด้านวิชาการ: รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งด้านบริหาร: ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา

 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)  คณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไทย  1995
 2. Master of Science(M.S.)  Computing Science  University of Newcastle upon tyne  อังกฤษ  1999
 3. Doctor of Philosophy(Ph.D.)  Computer Science  The University of Liverpool  อังกฤษ  2006
ผลงานวิจัย
 1. Novel Phonetic Name Matching Algorithm with a Statistical Ontology for Analysing Names Given in Accordance with Thai Astrology, Informing Science and Information Technology, 2009, 2552
 2. A Learner-Centered Multimedia- Enhanced System with Online Assessment for Young Learners, the International Journal of the Computer, the Internet and Management (IJCIM), 2009, 2552
 3. Personal Health Assistance Expert System (PHASES), International Journal of World Academy of Science Engineering and Technology, 2008, 2551
 4. Distance Online Learning and Evaluation Framework, Research Journal POLIBITS Computer Science and Computer Engineering with Application, volume 4, no 38, July – December, 2008, 2551
 5. A Comparison and Analysis of Name Matching Algorithms International Journal of Applied Science. Engineering and Technology, Vol 4 no.1, pp 252-257,2007, 255
ผลงานตีพิมพ์(Journal)
 1. นฤพนธ์ พนาวงศ์และ จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดหมวดหมู่เว็บไซต์ท่องเที่ยวประเทศไทยระหว่างอัลกอริทึม LSI นาอีฟเบย์และนาอีฟเบย์ที่ปรับปรุงแล้ววารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง 2015. None pp: 43-61 None (Impact Factor : 0.01))
 2. Naruepon Panawong and Chakkrit Snae Namahoot. Performance Analysis of an Ontology-Based Tourism Information System with ISG Algorithm and Name Variation MatchingNU Science Journal 2013 2013. None pp: 47 – 64 (Impact Factor : 0.33)
 3. Kanokkarn Snae Namahoot and Chakkrit Snae Namahoot. Tourist Information Management System Using Web ApplicationKasetsart Applied Business Journal 2012.
 4. จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต. ะบบสารสนเทศสำหรับการสืบค้นข้อมูลท่องเที่ยวด้วยเสียงวารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร None. None pp: 1-24 มกราคม-มิถุนายน/2558
การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)
 1. วนิดา คุณสิน และ จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต, 2015, “ระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ผ่านเครือข่ายสังคม“. การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยครั้งที่ 11:RESEARCH & INNOVATION.
 2. Naruepon Panawong and Chakkrit Snae Namahoot, 2013, “Thailand Tourism Web Clustering System using Na?ve Bayes Algorithm,“. The 9th National Conference on Computing and Information Technology,.
 3. Naruepon Panawong and Chakkrit Snae Namahoot, 2013, “Tourist Recommendation System Using Temporal Ontology“. The 5th National Conference on Information Technology.
 4. Chayan Nuntawong and Chakkrit Snae Namahoot, 2013, “An Analysis of Curricula in Computer Science Using Structure-Based Ontology Mapping“. The 9th National Conference on Computing and Information Technology, 9-10 May 2013.
 5. S. Sivilai and C. S. Namahoot, 2013, “Developing a Question Answering System to Recommend Appropriate Food for Patients“. in Proc. of the 5th National Conference on Information Technology, Phetchaburi, Thailand, 26–27 February. pp: 167-172
 6. kriengsak yothapakdee and Chakkrit Snae Namahoot, 2013, “Drug Name Similarity Checking System Using Hybrid Name Matching Techniques“. The 5 th National Conference on Information Technology,.
 7. Naruepon Panawong and Chakkrit Snae Namahoot, 2012, “SYSTEM DESIGN FOR TOURRISM INFORMATION RECOMMENDATION IN THAILAND USING MULTRICRITERIA RATING AND MULTIDIMENSION“. The 10th National Conference on Northern Graduate Ratchapat, 16 August 2012.
โครงการวิจัย
 1. Chakkrit Snae Namahoot, 2016, “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และ Dijkstra’s Algorithm สำหรับระบบนำทางภายในห้างสรรพสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์“.
 2. Chakkrit Snae Namahoot, Michael Brueckner, 2016, “การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยภาษา SWRL และ อัลกอริทึม K-NN“.
 3. กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต, 2015, “ระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้หลักการออนโทโลจีเชิงเวลาและ การปรับปรุงอัลกอริทึมนาอีฟเบย์“.
 4. (Mr.Chakkrit Snae Namahoot), 2015, “ระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิร์คและอัลกอริทึมไดค์สตราผ่านมือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์“. None
 5. Chakkrit Snae Namahoot and Michael Brueckner, 2014, “โปรแกรมค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวด้วยเสียง“.
 6. Chakkrit Snae Namahoot, 2014, “กำรวัดประสิทธิภำพและเปรียบเทียบ Name Matching Algorithms“.
 7. Chakkrit Snae Namahoot, Michael Brueckner, 2013, “ระบบผู้เชี่ยวชาญการวางแผนสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยด้วยหลักการออนโทโลจี“.
 8. Chakkrit Snae Namahoot, 2012, “ระบบจัดกลุ่มและค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวโดยใช้หลักการออนโทโลจีและเนมแมทชิ่ง“.
 9. Chakkrit Snae Namahoot, 2012, “การพัฒนาระบบการช่วยให้คำแนะนำสำหรับผู้สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยหลักการออนโทโลจี“.
งานวิจัยที่น่าสนใจ
1.
2.
3.
ห้องพัก: SC2-301
เบอร์โทร : 0-5596-3223
E-mail: chakkrits@nu.ac.th