F05008

 

ชื่อ: อาจารย์ณัฐวดี หงษ์บุญมี
Name: Miss Nattavadee Hongboonmee
ตำแหน่ง: อาจารย์ (ข้าราชการ)
ตำแหน่งด้านวิชาการ: อาจารย์
ตำแหน่งด้านบริหาร:
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา

  1. 2546 : วท.ม. :  เทคโนโลยีสารสนเทศ [ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ]
  2.  2541 : วท.บ. :  วิทยาการคอมพิวเตอร์ [ มหาวิทยาลัยนเรศวร ]
ผลงานวิจัย

 

ผลงานตีพิมพ์(Journal)

 

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)

 

โครงการวิจัย

 

งานวิจัยที่น่าสนใจ
1.
2.
3.
ห้องพัก:Sc2-317
เบอร์โทร :
E-mail: nattavadeeho@nu.ac.th