F05009

 

ชื่อ: อาจารย์วุฒิพงษ์ เรือนทอง
Name: Mr.Wuttipong Ruanthong
ตำแหน่ง: อาจารย์ (ข้าราชการ)
ตำแหน่งด้านวิชาการ: อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร:
รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา

  1.  วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไทย  1998
  2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ไทย  2001
ผลงานวิจัย

 

ผลงานตีพิมพ์(Journal)

 

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)

 

โครงการวิจัย
งานวิจัยที่น่าสนใจ
1.
2.
3.
ห้องพัก:SC2-401
เบอร์โทร :
E-mail: wuttipongr@nu.ac.th